แบบรายงานโครงการแก้ปัญหาและพัฒนาการอ่านของนักเรียนให้เต็มศักยภาพ

          โรงเรียนบางเชือกหนัง (พูนบำเพ็ญอนุสรณ์) สำนักงานเขตบางแค  กรุงเทพมหานคร

  .....................................................

                ผลการดำเนินโครงการแก้ปัญหาและพัฒนาการอ่านของนักเรียนให้เต็มศักยภาพ ในข้อ 2 ระดับชั้นอนุบาล 1-2

ภาคเรียนที่ 1,2  ปีการศึกษา   2554

    ชั้น อนุบาล .......... /.............     ครูประจำชั้น  ..................................................................................................................

ขั้น

ตอน

 

กระบวนการ

เกณฑ์ประเมิน

 

หมายเหตุ

ผ่าน

ดีมาก

ผ่าน

ดี

ผ่าน

พอใช้

ไม่ผ่าน

การพัฒนา

ต่ำกว่าเกณฑ์

1

ครูอนุบาล 1 และอนุบาล 2  ดำเนินการสอนเตรียม

พื้นฐานทักษะภาษาตามเนื้อหาหลักสูตรทั้ง 7 ขั้น

ซึ่งนักเรียนอนุบาลทุกคนต้องมีความพร้อมก่อน

ขึ้นชั้น ป.1  ตามขั้นตอน ดังนี้

 

 

 

 

 

 

ให้ใส่จำนวนนักเรียนในช่องเกณฑ์ประเมิน

1.1  เปล่งเสียงคำต่างๆ รอบตัวได้ไม่น้อยกว่าระดับชั้นละ 500  คำ

 

 

 

 

 

1.2  เปล่งคำที่มีเสียง ร ล  และคำควบกล้ำได้ชัด

 

 

 

 

 

1.3  ท่องและจำ ก –  รวมถึงสระ และตัวเลข

ที่ 1- 10  หรือที่กำหนดได้

 

 

 

 

 

1.4  มีทักษะในการจับดินสอ ได้ถูกหลักและวิธี

 

 

 

 

 

1.5  รู้จักปรับระยะสายตากับปลายดินสอได้ถูก

สุขลักษณะ

 

 

 

 

 

1.6  เขียนเส้นลีลาต่างๆ ได้ทุกทิศทาง

 

 

 

 

 

1.7  เขียนพยัญชนะได้ครบทุกตัว

 

 

 

 

 

 

รวม

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนนักเรียน  ทั้งหมด ....................  คน    ชาย ...........  คน  หญิง .................. คน

 

 

                                                                                                                                ลงชื่อ ..................................................... ผู้รายงาน

                                                                                                                                           (....................................................)

เกณฑ์การประเมิน

                ระดับ ผ่านดีมาก      มีผลการพัฒนาตาม ข้อ 1.1-1.7  แต่ละข้อ ผ่านร้อยละ 80 -100

                ระดับ ผ่านดี             มีผลการพัฒนาตาม ข้อ 1.1-1.7  แต่ละข้อ ผ่านร้อยละ 70 - 79

                ระดับ ผ่านพอใช้      มีผลการพัฒนาตาม ข้อ 1.1-1.7  แต่ละข้อ ผ่านร้อยละ  55 - 69

                ระดับ ไม่ผ่าน การพัฒนาต่ำกว่าเกณฑ์      มีผลการพัฒนาตาม ข้อ 1.1-1.7  แต่ละข้อ ผ่านร้อยละ  0 – 54

 

          แบบรายงานโครงการแก้ปัญหาและพัฒนาการอ่านของนักเรียนให้เต็มศักยภาพ

          โรงเรียนบางเชือกหนัง (พูนบำเพ็ญอนุสรณ์) สำนักงานเขตบางแค  กรุงเทพมหานคร

  .....................................................

                ตามที่สำนักการศึกษาได้ดำเนินโครงการแก้ปัญหาและพัฒนาการอ่านของนักเรียนให้เต็มศักยภาพ โดยมีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ เป็นกิจกรรมป้องกันปัญหาที่ชั้นอนุบาล อนุบาล 1-2 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง  ได้ดำเนินการ ดังนี้

กิจกรรมป้องกันปัญหาที่ชั้น อนุบาล 1-2 เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาไม่ให้นักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อีกต่อไป รายงานกระบวนการ ดังนี้

ขั้น

ตอน

 

กระบวนการ

ทำแล้ว

ยังไม่ได้ทำ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

 

ปัญหา/อุปสรรค

1

ครูอนุบาล 1 และอนุบาล 2  ดำเนินการสอนเตรียม

พื้นฐานทักษะภาษาตามเนื้อหาหลักสูตรทั้ง 7 ขั้น

ซึ่งนักเรียนอนุบาลทุกคนต้องมีความพร้อมก่อน

ขึ้นชั้น ป.1  ตามขั้นตอน ดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1  เปล่งเสียงคำต่างๆ รอบตัวได้ไม่น้อยกว่าระดับชั้นละ 500  คำ

 

 

 

 

1.2  เปล่งคำที่มีเสียง ร ล  และคำควบกล้ำได้ชัด

 

 

 

 

1.3  ท่องและจำ ก –  รวมถึงสระ และตัวเลข

ที่ 1- 10  หรือที่กำหนดได้

 

 

 

 

1.4  มีทักษะในการจับดินสอ ได้ถูกหลักและวิธี

 

 

 

 

1.5  รู้จักปรับระยะสายตากับปลายดินสอได้ถูก

สุขลักษณะ

 

 

 

 

1.6  เขียนเส้นลีลาต่างๆ ได้ทุกทิศทาง

 

 

 

 

1.7  เขียนพยัญชนะได้ครบทุกตัว

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

     กรณียังไม่ได้ทำ  ข้อที่ ............................................................................................................................................  

     ปัญหา/อุปสรรค /แนวทางแก้ไข .............................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

     กรณี อยู่ระหว่างดำเนินการ  ข้อที่ ...........................................................................................................................

     ปัญหา/อุปสรรค /แนวทางแก้ไข .............................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

      ห้องเรียนชั้น .........../............    

  ลงชื่อ  ...............................................................  ผู้รายงาน / ครูประจำชั้น